استاندارد

استاندارد

شرکت پارسیان اتیلن نامور با اهتمام به اصول کیفی و الزامات ملی و بین المللی و در جهت تامین رضایت مصرف کنندگان موفق به دریافت گواهی نامه استاندارد  برای محصولات لوله و اتصال گردید.